Dzieci z niepełnosprawnością

Od 1982 roku prowadzimy grupę dla dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mogą korzystać z wielu zajęć dodatkowych oraz terapii wspomagających ich rozwój m.in. rehabilitacja ruchowa, terapia SI, dogoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem. WSZYSTKIE TERAPIE ORAZ ZAJĘCIA DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH SĄ BEZPŁATNE!!!

Dzieci niepełnosprawne, które dzięki indywidualnemu podejściu kadry pedagogicznej, specjalistów oraz całego personelu otrzymują wsparcie i pomoc, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym, mogą się w pełni rozwijać.
Pracujący w przedszkolu nauczyciele, specjaliści m.in. logopeda oraz współpracujący z przedszkolem pedagodzy, psycholodzy i rehabilitanci prowadzą terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi oraz w różnorodny sposób wspierają rodziców i udzielają fachowych porad w ramach szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, w tym także dziećmi niepełnosprawnymi dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, muzykoterapii, metody Dennisona, Klanza i dobrego startu.

 

 

Terapia SI

Nasze Przedszkole udało się w ostatnim czasie doposażyć w specjalistyczny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć z terapii Integracji Sensorycznej. Zakupiliśmy platformę podwieszaną, „ konika podwieszanego”, ścieżkę sensoryczną, chustę balansującą.
Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko np.
tocząc się w beczce, huśtając na platformie bawi się i uczy jednocześnie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną, wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Nasze zmysły są w stałej gotowości do odbioru wrażeń. Mózg zalewany jest docierającymi od nich tysiącami informacji, które muszą być odpowiednio rozpoznane, zinterpretowane, powiązane i ułożone tak, by mogły być wykorzystane w działaniu. Dokonuje się to poprzez proces nazwany Integracją Sensoryczną. Zdolność do organizowania informacji płynących ze zmysłów jest u wielu dzieci zakłócona. Rezultatem są problemy w zachowaniu, koncentracji, trudności szkolne i w zakresie rozwoju ruchowego.

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ powstała w końcu lat 60-tych XX wieku w

USA. Jej autorką jest dr. Ayres – psycholog kliniczny, terapeuta zajęciowy.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • z ADHD, ADD
 • z autyzmem
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Alpakoterapia

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii, która opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. Takie działania terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej.
W alpakoterapii uczestniczyć mogą pacjenci z:

 • zaburzeniami lękowymi,
 • ADHD,
 • autyzmem dziecięcym,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • upośledzeniem intelektualnym

Do alpakoterpii wykorzystywane są alpaki wykazujące chęć obcowania z człowiekiem. Alpaki zaprzyjaźniają się zarówno z innymi zwierzętami, jak i z człowiekiem. Szczególnie pozytywne nastawienie mają do dzieci. Zwierzęta te dają się głaskać i przytulać, a sam ich wygląd wzbudza sympatię, gdyż wyglądają jak żywe maskotki. Są też inteligentne i interesują się tym, co dzieje się w ich otoczeniu. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Ich łagodny, nieco płochliwy, a zarazem ciekawski wzrok potrafi zdziałać „cuda”.

Felinoterapia

Szary kot z długą sierścią.

To jedna z metod zooterapii wykonywana przy pomocy kota. Kontakt z kotem ma pozytywny wpływ na psychikę osób, które biorą udział w tego rodzaju terapii, poprawia ich nastrój, pomaga przełamać lęk. Kot odgrywa ważną rolę w integrowaniu środowiska społecznego jak i rodzinnego. Jest partnerem do zabawy, jest generatorem rozmów, daje możliwości nauki odpowiedzialności i opieki.

Do felinoterapii wykorzystywane są koty, które spełniają określone wymagania tj.: chcą nawiązywać kontakt z człowiekiem, chętnie się bawią, akceptują zmianę otoczenia, podczas zabawy nie wyciągają pazurków. Do takich zajęć predysponowane są koty pochodzące z ras: ragdoll, kot perski, kot leśny norweski, Maine Coon.

W felinoterapii uczestniczyć mogą dzieci z:

 • depresją,
 • dystrofia mięśniową.

 

Dogoterapia

W naszym przedszkolu w oddziale specjalnym prowadzone są zajęcia z dogoterapii. Terapię prowadzi pani Magdalena Rzeczkowska z udziałem psa terapeutycznego „Lili”. Dzieci podzielone są na grupy, dzięki czemu wszystkie mają możliwość pogłaskać, bądź przytulić się do psa. Ćwiczenia z udziałem psa terapeutycznego wpływają na większe skupienie uwagi, wywołują radość, motywują do podejmowania coraz trudniejszych zadań. Uśmiech na twarzy przedszkolaczków jest dowodem na to, że taka metoda jest ważna i potrzebna w pracy z dzieckiem.

Duży pies z sierścia koloru beżowego.

Hipoterapia

W przedszkolu prowadzimy także zajęcia z hipoterapii dla dzieci, podczas których „Krasnale” korzystają z terapeutycznego działania jazdy na koniu.
Zajęcia odbywają się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Świerklańcu. Zajęcia prowadzi pani Magdalena Ferdyn.
Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Polega ona na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka poprawą kontaktu emocjonalnego, także stymulacją jego funkcji poznawczych.

Rytmika

Rytmika z elementami tańca są przeznaczona w wieku przedszkolnym. Program zajęć realizowany jest w cyklu rocznym, raz w tygodniu dla każdej z grup. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, łączą ze sobą taniec, rytmikę, śpiew oraz plastykę. Umuzykalnienie realizuje podstawę programową dotyczącą rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka, aparatu mowy, rozwoju społecznego w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zajęcia składają się z następujących ćwiczeń:

 • marszy,
 • biegów w takt muzyki,
 • ćwiczeń rytmiczno-tanecznych ze śpiewem,
 • ćwiczeń rytmiczno-tanecznych opartych na krokach tanecznych, podskokach oraz podstawowych choreografiach tanecznych,
 • ćwiczeń na improwizację ruchu,
 • zabaw rozwijających wyobraźnię.

Rytmika z elementami tańca pozwalają również wyrabiać u dziecka następujące zachowania: tolerancję, odpowiedzialność za siebie oraz innych, samodzielność, komunikowanie się z innymi, współdziałanie w grupie, poczucie pewności siebie.

 

 

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej prowadzone są w formie indywidualnej.
Na początku roku szkolnego fizjoterapeuta dokonuje diagnozy i oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka, wykorzystując w tym celu testy diagnostyczne oraz obserwacje kliniczną.
Metody terapeutyczne dobierane są do potrzeb i możliwości motorycznych dziecka.
Fizjoterapeuta wykonuje swoją prace w oparciu o założenia i cele wynikające z metod neurorozwojowych.

Neurorozwojowe metody terapeutyczne:

 • NDT Bobath,
 • Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Terapia integracji sensorycznej

Fizjoterapia dzieci w wieku przedszkolnym wymaga również dodatkowych narzędzi terapeutycznych, którymi są elementy terapii manualnej:

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp
 • Terapia powięziowa
 • Masaż funkcjonalny
 • Masaż tkanek głębokich
 • Ćwiczenia korekcyjne

Podczas zajęć fizjoterapeuta korzysta z przyborów gimnastycznych tj.:

 • Przybory gimnastyczne
 • Piłki o zróżnicowanych fakturach
 • Elastyczne taśmy
 • Obręcze
 • Pachołki
 • Kształtki
 • Kliny
 • Sprzęt do terapii Integracji sensorycznej

Logopedia

 „Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp ,
wspólna praca to sukces”
HenryFord

W naszym przedszkolu w oddziale specjalnym prowadzone są zajęcia z logopedii. Terapię prowadzi pani mgr Benduch Dorota.
Istotą terapii logopedycznej jest szeroko rozumiane wychowanie językowe, do którego zaliczamy: opanowanie poprawnych nawyków językowych, kształcenie  kompetencji społecznych, rozwijanie  komunikacji w stopniu umożliwiającym radzenie sobie w życiu, a także rozbudzenie w dziecku radości mówienia, chęci operowania słowem.
Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest diagnoza wad wymowy oraz zaburzeń mowy, po której dla każdego dziecka sporządzany jest indywidualny program terapii logopedycznej w zależności od występującego zaburzenia.
Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny, przystosowane są do możliwości rozwojowych dziecka . Przynoszą jeszcze lepsze rezultaty, gdy mają swoją kontynuację w domu.

Cele terapii logopedycznej

 • poprawa funkcji pokarmowych (trening gryzienia, żucia i połykania)
 • usprawnianie funkcji słuchowych (kształcenie uwagi słuchowej oraz uwrażliwianie słuchu fonemowego),
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • pogłębianie oddechu i wydłużanie fazy wydechowej, wzmacnianie fonacji,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.
 • utrwalanie kontaktu wzrokowego
 • budowanie pola wspólnej uwagi
 • wywoływanie głosek i wprowadzanie ich do mowy spontanicznej
 • korygowanie wad wymowy
 • wspieranie rozwoju mowy, wzbudzanie spontanicznej aktywności słownej
 • poszerzanie zasobu słownictwa, ćwiczenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi
 • ponadto terapia obejmuje usprawnianie wszystkich funkcji , które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową : ćwiczenia dużej i małej motoryki, koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, umiejętności dokonywania kategoryzacji, ćwiczenia pamięci