Deklaracja Dostępności

Publiczne Przedszkole nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole2tg.pl . Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Gruzełki 17
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285-52-97
e-mail: przedszkole2tg@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych oraz audiodeskrypcji dla niewidomych.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część zdjęć umieszczonych na stronie nie jest opisana tekstem alternatywnym.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu

Strony internetowa przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • ustawienie w skali szarości lub negatywu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podkreślanie linków
 • zmiana czcionki na czytelną
 • możliwość nawigacji bez użycia myszki
 • wyszukiwarka
 • informacja wskazująca położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-06 Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 19.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Pietrzyk
e-mail: przedszkole2tg@op.pl
Telefon: 32 285-52-97

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku można się dostać pokonując schody oraz drzwi otwierane ręcznie. Wejście do budynku jest od strony frontu z poziomu parteru.
 2. Aby dostać się do ogrodu przedszkolnego należy pokonać furtkę lub dwie szerokie bramy, które są otwarte w godzinach pracy placówki.
 3. Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Aby dostać się do poziomu poniżej parteru należy pokonać drzwi otwierane ręcznie oraz schody.
 4. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony frontu i łączy się z wejściem głównym do przedszkola na poziomie parteru.
 5. Budynek nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. Budynek nie posiada parkingu.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Stan w dniu 01.01.2021 r.