Program Przedszkola

Cele edukacji przedszkolnej

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach igrach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Program nauczania

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 marca 2017r w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników.

Decyzja Dyrektora Nr 1/2018/2019 Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszcza do realizacji następujące programy:

$

Program „Kocham przedszkole” –  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek wydany przez WSiP (grupa wiekowa 3, 4-5, 5, 6 latki)

$

Program ”English Play Box” – Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim autorstwa Doroty Sikory-Banasik i Eweliny Wilkos, wydany przez Wydawnictwo Nowa Era

$

Indywidualne programy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną opracowane w oparciu o informacje zawarte w orzeczeniach PPPP – IPET oraz autorski program edukacyjno-terapeutyczny „Pomagaj – akceptuj i czekaj…” (Oddział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)

Zajęcia dodatkowe

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać z bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych m.in.

 • Religia
 • Wyjazdy dzieci na basen.
 • Dogoterapia ,
 • Hipoterapia,
 • Alpakoterapia,
 • Felinoterapia
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia SI
 • Zajęcia ruchowe (z udziałem rodziców) z elementami metody ruchu rozwijającego W.Sherborn.
 • Rytmika z elementami tańca
 • Gimnastyka Korekcyjna

Autorskie programy i projekty

 

 

Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna stale wdraża ciekawe projekty i programy, w tym programy własne, wspomagające wszechstronny rozwój każdego dziecka, rozwijające ich talenty i zainteresowania:

 

 • „Pomagaj – akceptuj i czekaj…” – oddział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • „Muzyka w przedszkolu”,
 • „Przedszkolak i plastyka”,
 • Zespół muzyczny „Campanella”