Ogłoszenie

kwi 12, 2021

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że  zawieszenie pracy przedszkola zostało wydłużone do 18.04.2021
 Przedszkole Nr 2 nadal  będzie organizować zajęcia dla dzieci:
–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
–  dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzieci zostaną przyjęte do przedszkola na wniosek, który będzie dostępny w placówce.

Rodzicom nie uprawnionym do przyprowadzenia dziecka do przedszkola przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w50 pojęcie niani i umowa uaktywniająca ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

W związku z organizacją pracy przedszkola informujemy, że nadal będzie prowadzona nauka zdalna.